VILKÅR FOR BRUG AF Plot-Park

Ved brug af Plot A/S’ (herefter benævnt ”Plot") app Plot-Park accepterer brugeren af app’en (herefter benævnt ”Brugeren”), at følgende vilkår skal gælde mellem Brugeren og Plot (herefter benævnt ”Vilkårene”).
 1. Baggrund og Formål
  1. Nærværende Vilkår omhandler brug af Plots app Plot-Park. Plot-Park kan benyttes på styresystemerne Android og IOS. Brugeren kan benytte samtlige anerkendte korttyper til betaling via Plot-Park.
  2. Brugeren kan med Plot-Park foretage betaling for parkering på samtlige de parkeringsområder, som har indgået aftale med Plot og som forefindes på Plot-Park app’en, jf. nærmere under pkt. 2.
  3. Brugeren kan endvidere, efter nærmere aftale med Plot, modtage parkeringstilladelse eller udstede gæstekort til parkering jf. nærmere under pkt. 4.
  4. Plot-Park kan endvidere benyttes til udlejning af eget parkeringsareal jf. nærmere under pkt. 3.

 2. Betaling for parkering via Plot-Park
  1. Brugeren kan med Plot-park foretage betaling for parkering på de parkeringsarealer, som fremgår af app’en herunder både offentlige parkeringsarealer og private parkeringsarealer som administreres gennem Plot-Park. Brugeren er selv ansvarlig for at foretage behørig registrering af parkeret køretøj i Plot-Park samt foretage behørig betaling herfor i Plot-Park, ligesom Brugeren selv er ansvarlig for, at det pågældende parkeringsareal er omfattet af PlotPark.
  2. Betaling med Plot-Park foretages ved, at Brugeren installerer Plot-Park og foretager registrering af egne oplysninger herunder køretøjets nummerplade og Brugerens kontooplysninger til brug for betaling af parkering. Brugeren kan via Plot-Park foretage betaling for parkering efter de i Plot-Park app’en nærmere anvisninger om priser, zoner mm. Brugeren kan vælge enten at betale parkering for en ubegrænset tidsperiode eller for et af Brugeren defineret tidspunkt. Såfremt Brugeren betaler for et nærmere afgrænset tidsrum, men forlader parkeringsarealet før dette tidspunkt, vil Brugeren kun blive opkrævet for den faktiske tid, hvor Brugeren har brugt parkeringsarealet, såfremt Brugeren afbryder takseringen af parkeringen. Brugeren accepterer ved brug af Plot-Park, at Plot-Park pålægger servicegebyr på 5 % af den samlet parkeringspris eller minimum 3,90 kr pr. på begyndt parkering.
  3. Brugere kan i øvrigt via Plot-Park lokalisere private parkeringsarealer, som er markeret til udlejning i en nærmere angivet periode jf. pkt. 3. nedenfor.

 3. Udlejning af egne parkeringsarealer
  1. Private og erhvervsdrivende ejere af et parkeringsareal kan med Plot-Park foretage udlejning af eget parkeringsareal indenfor en af disse nærmere anført periode eller tidsubegrænset.
  2. Ved brug af Plot-Park til udlejning af eget parkeringsareal aktiverer ejeren af parkeringsarealet via Plot-Park adgangen for andre brugere til at leje parkeringsarealet. Ejeren anfører i Plot-Park hvor længe parkeringsarealet er aktivt til udlejning, og ejeren kan aktivere og deaktivere udlejning på et hvilket som helst tidspunkt til udløb af den angivne lejeperiode.
  3. Øvrige brugere af Plot-Park kan herefter via Plot-Park leje parkeringsarealet mod betaling. Ejeren erklærer sig med sin accept på nærværende Vilkår indforstået med, at udlejning ikke kan deaktiveres, så længe en bruger benytter parkeringsarealet mens parkeringsarealet er tilgængeligt for brugeren. Såfremt en Bruger benytter parkeringsarealet længere end anført af ejeren, er ejeren berettiget til at pålægge brugeren en parkeringsafgift via Plot-Observe. Betaling for brug af parkeringsarealet overføres af Plot til ejeren af parkeringsarealet efter de under pkt. 3.4 anførte vilkår.
  4. Brugerens betaling af leje af parkeringsarealet overføres direkte til Plot. Plot opkræver 15 % af lejebetalingen i honorar for at stille app’en til rådighed. Resterende 85 % af lejebeløbet overføres til ejeren hver den 15. i måneden. Ejeren af parkeringsarealet er selv forpligtet til at oplyse betalingsoplysninger hvortil, betaling for udleje kan overføres fra lejeren af parkeringsarealet. Forholdet mellem ejer af parkeringsareal og lejeren er Plot uvedkommende, og der kan ikke rettes krav mod Plot for så vidt angår manglende betaling for parkering på parkeringsarealet, uberettiget brug, hærværk, mm.
  5. Ejeren af parkeringsarealet erklærer sig med accept af Vilkårene indforstået med, at samtlige af Plots autoriserede og registrerede observatører, som er registreret som observatører i Plot-Observe ved brug af Plot-Observe kan foretage parkeringskontrol på det omhandlede areal herunder udstede parkeringsafgifter. Ejeren af -2- parkeringsarealet modtager endvidere 15 % af hovedstolen af parkeringsafgifterne, som udstedes på det pågældende parkeringsareal, jf. dog pkt. 3.6.
  6. Ejeren af det udlejede parkeringsareal er kun berettiget til det under pkt. 3.5 nævnte vederlag, såfremt en udstedt parkeringsafgift er betalt og betaling herfor er modtaget af Plot, og først herefter er Plot forpligtet til at overføre det under pkt. 3.5 nævnte beløb til ejeren. Plot varetager den fulde inddrivelse af parkeringsafgifter og afholder udgifterne forbundet hermed. Såfremt der gives rabat i overensstemmelse med Plot retningslinjer, modtager ejeren kun 15 % af den samlede hovedstol efter tilkendt rabat. Plot bestemmer til fulde, om der foretages tvangsinddrivelse af ubetalte parkeringsafgifter.
  7. Såfremt ejeren ønsker skiltning på parkeringsarealet, kan ejeren for egen regning rekvirere skiltning hos Plot. Plot varetager udarbejdelse af skiltning, som udleveres til ejeren. Ejeren bærer selv samtlige udgifter i forbindelse med udarbejdelse og opsætning af skiltning og indbetaler ved rekvisition et fast depositum på kr. 200,00. Plot forbeholder sig den fulde ret til at bestemme design mm. Nærværende kan fraviges ved selvstændig skriftlig aftale med Plot. Plot-Park erstatter ikke skiltning, som udsættes for hærværk ol. Ejeren kan i sådanne tilfælde, mod betaling, rekvirere nye skilte hos Plot. Såfremt en ejer ikke længere ønsker udlejning via Plot-Park kan skilte returneres til Plot mod returnering af indbetalt depositum.
  8. Begge parter kan opsige aftale om udlejning af parkeringsareal samt brug af Plot-Park med et varsel på 14 dage.

 4. Elektronisk gæstekort og parkeringstilladelse
  1. Ejeren af et parkeringsareal kan via Plot-Park udstede parkeringstilladelse til brugere af ejerens parkeringsareal. Tildeling af parkeringstilladelse foretages ved, at ejeren af et pågældende parkeringsareal tildeler et køretøj via køretøjets nummerplade en parkeringstilladelse til det pågældende parkeringsareal på nærmere angivne vilkår og i en i Plot-Park nærmere angivet periode eller tidsubegrænset.
  2. Tilsvarende kan ejeren af et parkeringsareal via Plot-Park udstede gæstekort til gæster, som skal benytte ejerens parkeringsareal. Tildeling af gæstekort foretages ved, at ejeren tildeler et køretøj via køretøjets nummerplade en parkeringstilladelse i form af et gæstekort på nærmere angivne vilkår og i en i Plot-Park nærmere angivet periode.
  3. Ejeren er selv ansvarlig for at foretage korrekt indberetning af nødvendige oplysninger til brug af udstedelse af gæstekort og parkeringstilladelse herunder korrekt angivelse af nummerplade mm.
  4. Plots behandling og opbevaring af persondata om Brugeren, sker med respekt for gældende databeskyttelseslovgivning. For mere information om, hvordan Plot behandler og opbevarer persondata, henvises der til Plots privatlivspolitik, der er tilgængelig på Plots hjemmeside på www.joinplot.dk
  5. Begge parter kan opsige aftale om udlejning af parkeringsareal samt brug af Plot-Park med et varsel på 14 dage.

 5. Ansvarsfraskrivelse
  1. Enhver bruger af Plot-Park er i alle tilfælde selv ansvarlig for at sikre, at registrering og betaling af parkering gennemføres i overensstemmelse med de for parkeringsarealet i Plot-Park anførte retningslinjer. Plot frasiger sit ethvert ansvar for fejl eller forsømmelse som følge af nedbrud på Plot-Park app, internet, forbindelse eller andre forhold nødvendige for enhver bruger af Plot-Park. Ligeledes har Plot ikke ansvar for brugere, som foretager parkering i strid med de anførte retningslinjer og dermed blokerer for ejerens adgang til selv at benytte det pågældende parkeringsareal.
  2. Brugere af Plot-Park har selv ansvaret for at opgive korrekt nummerplade og betalingsoplysninger i Plot-Park.

 6. Misligholdelse
  1. Såfremt Plot konstaterer, at en bruger af Plot-Park app’en misbruger eller væsentligt misligholder sine forpligtelser for så vidt angår Plot-Park eller nogle af Plots øvrige apps eller funktioner, er Plot uden varsel berettiget til at ophæve aftalen.
  2. Parterne ifalder ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 7. Ændringer
  1. Ved at bruge Plot-Park accepterer Brugeren, at Plot uden varsel kan ændre disse Vilkår. Den seneste version af Vilkårene vil altid fremgå af Plot hjemmeside www.joinplot.dk

 8. Lovvalg og værneting
  1. Denne Aftale er reguleret af dansk ret herunder Retsplejelovens regler om værneting, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale mellem parterne.